4 replies added

  1. kreditvergleich May 17, 2017

    Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

  2. Excellent! Also, one can leave the film leader out when rewinding, and thus mount it on the developing reel in daylight before placing it in the lightproof bag and ratcheting the rest of the film onto the reel.

  3. அன்புள்ள ப்à®°ின்ஸ்நானுà®®் அந்த புத்தகத்தை படித்தேன். அப்படிப்பட்ட à®’à®°ு “தியாகி” க்கு தமிழக அரசு வரிந்து கட்டிக் கொண்டு நூà®±்à®±ாண்டு விà®´ா கொண்டாடுவதுà®®், அதற்கு தமிழகத்திலுள்ள மற்à®± கட்சிகளுà®®் போட்டி போட்டு விà®´ா நடத்துவதுà®®் சகிக்க வில்லை.எல்லோà®°ுà®®் சமூக நீதி என்à®± ஒன்à®±ை à®®ுà®±்à®±ிலுà®®் மறந்து விட்டனர் என்à®±ு நினைக்கிà®±ேன். இப்போதைக்கு வோட்டு மட்டுà®®ே அவர்கள் குà®±ிக்கோள்கருவாப்பயல்

Leave your comment